ارزش های سازمانی

ادامه

اعضاء هیئت مدیره شرکت

ادامه

معرفی شرکت پالایش نفت نسیم ارس

این مجموعه درسال 1384 با نام شرکت آغری تجارت ارس تحت شماره ثبتی 15 با نوع مسئولیت محدود درمنطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس با موضوع فعالیت پالایشگاه نفت و میعانات گازی تاسیس شده است.
نوع شرکت در سال 1386 از مسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر و سرمایه‌ی ثبتی شرکت نیز افزایش یافته است.
پس از دو سـال زمینی به مسـاحت 10 هکـتار (یکصد هزار متر مربع) در سایت صنایع سنگین منطقه آزاد تجاری ، صنعتی ارس به این شرکت اختصاص یافت و مدیــران شرکت پس از تحویل گرفتــن زمین اقدام به تسطیح اولیه و حصارکشی نمودند.
در سال 1389 بنا بر صلاح‌دید مدیران جدید مجموعه نام شرکت به پالایش نفت نسیم ارس تغییر کرد و کار احداث پالایشگاه به شرح ذیل وارد مرحله جدیدی شد:
1- قرارداد طراحی پایه واحدبا شرکت دانش فرایند نفت با موضوع پالایشگاه میعانات گازی و باظرفیت 12000 بشکه در روز منعقدگردید.
2- قرارداد طراحی مخازن (3 مخزن به ظرفیت هر کدام6000 تن جهت دپوی خوراک و 9 مخــزن به ظرفیت هر کدام 2000 تن جهت دپوی محصــولات ) با شرکت آذرانرژی تبریز منعقد گردید.
3- خرید انشعاب برق سه فاز جهت امور اجرایی مجموعه انجام شد.
4- عملیات خاکبرداری و تسطیح زمین طبق نقشه جانمایی اولیه ارائه شده ازجانب شرکت پیمانکار، توسط شــرکت روان کاران خوی در مدت 12 ماه اجرا شد.
5- احداث ساختمان اداری با زیربنای 250 متر مربع جهت امور دفتری آغاز و پس از 8 ماه به پایان رسید.
6- عملیات اجرای فونداسیون مخازن توسط شرکت روان کاران خوی در مدت 5 ماه بطور کامل (زیرسازی، اجرای بتون مسلح، کمپکت و آسفالت ریزی) اجرا و به پایان رسید.
7- قرارداد ساخت مخازن پس از تهیه نقشه های فنی با شرکت آذر مخزن نوین ارس منعقد و شرکت پیمانکار پس از تجهیز کارگاه شروع به ساخت مخازن طبق استانداردهای ارائه شده در نقشه ها نمود، که از پیشرفت 60 درصدی برخوردار است.
8- در مرداد ماه سال 92 مقدار 3 هکتار دیگر به زمین پالایشگاه از جانب منطقه آزاد ارس الحاق گردید و در مجموع مساحت زمین شرکت 13 هکتار شد.
9-طراحی تفصیلی این پالایشگاه در حال انجام است و پس از اتمام، ساخت واحدهای اصلی پالایشگاه نیز آغاز خواهد شد. امید است با لطف و یاری خداوند متعال و همکاری مسئولان، بتوانیم این مجمـوعه را که اولین پالایشگاه میعانات گازی بخـش خصـوصی شمالغرب کشور با ظرفیت 12000 بشکه در روز و با تکنولوژی نوین که محصولات خروجی آن طبق استانداردهای اروپا است را در 22 بهمن سال 1393 به مرحله بهره برداری برسانیم.
ادامه

خط مشی شرکت

 

ادامه

چارت سازمانی

چارت سازمانی
ادامه