» » اعضاء هیئت مدیره شرکت

اعضاء هیئت مدیره شرکتمهندس علی محسنی

  مدیرعامل و عضو هیئت مدیره  مهندس عزیز محسنی

  رئیس هیئت مدیره  دکتر مرتضی محسنی

  نائب رئیس هیئت مدیره